top of page

להשכרה

מבני תעשייה

שער הנגב

להשכרה

מבני תעשייה

מבני תעשייה להשכרה של כ 3500 מ"ר - באזור תעשייה במועצת שער הנגב , מבנה מודרני וחדש גובה 14 מטר כניסה עד סוף שנת 2024 . . כולל כ 3 משווה גובה ושטח מ"ר משרדים. חצר תפעולית של 4000 מ"ר
גישה לטריילרים

מבני תעשייה להשכרה של כ  3500 מ"ר - באזור תעשייה במועצת שער הנגב , מבנה מודרני וחדש גובה 14 מטר כניסה עד סוף שנת 2024 . . כולל כ 3 משווה גובה ושטח מ"ר משרדים. חצר תפעולית של 4000 מ"ר
גישה לטריילרים

02-25-12-2023 שער הנגב

קוד נכס מספר :

35

מחיר

מ 3500 מ"ר

גודל

לחץ כאן על הלוגו של ווטס אפ ליצירת קשר מיידי

באזור תעשייה של שדות . מבנה לאחסנה או לתעשייה להשכרה , כשטח מבנה: 3,000 מ"ר
• שטח תפעולי פתוח: 4,000 מ"ר
• גובה תקרה: כ 9 מ'
• משווה גובה: 3
• עומס שימושי: רצפה מונחת קומת קרקע
Plastic Group A לרמת ,ESFR :כיבוי מערכות•
• מאגר מים: 450 מ"ק, משאבות 2500 GPM
• אספקת חשמל: 2,000 אמפר )קיימת אפשרות
להגדלה( גישה נוחה מעוד ,ליציאה מיידית לצירי תנועה מרכזיים הטבות מס משמעותיות למשקיעים.

bottom of page